Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.2

Kemisk status i rinnande vatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos de lite större vattendragen i Botkyrka. De klassade vattendragen är Kagghamraån, Tumbaån (från sjön Uttran till Tullingesjön), och Älvestaån. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga prioriterade ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Senaste värdet:
0 (2020).
Utgångsvärde:
33 (2019).

Kommentar

Ingen av de tre statusklassade vattendragen uppnår god kemisk status 2020. I samtliga fall beror det på att halterna av PFOS (perfluoroktansulfonsyra) är för höga.

Ämnen som överskrider haltgränserna för god kemisk status i samtliga svenska vattenförekomster (kvicksilver och bromerad difenyleter) är undantagna i denna bedömning.

Uppdaterad: 2021-08-27