Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.2

Kvävekoncentration

Totalkväve analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalkväve innefattar både kväve som direkt tillgängligt för växter och kväve bundet i organismer och mineraler.

Totalkvävehalt, årsmedianvärde.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Snäckstaviksbäcken

 1,80

2020

1

Älvestaån

 1,15

2020

2

Kagghamraån

 1,10

2020

3

Malmsjöns utlopp

 0,94

2020

4

Tumbaån

 0,88

2020

Datakälla: Botkyrka kommun
Uppdaterad: 2021-10-12
Kontakt: