Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.1

Fosforkoncentration

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, årsmedianvärde.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Älvestaån

 105

2020

1

Snäckstaviksbäcken

 86,0

2020

2

Tumbaån

 40,0

2020

3

Kagghamraån

 38,0

2020

4

Malmsjöns utlopp

 25,0

2020

Datakälla: Botkyrka kommun

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån samt Älvestaån varierat utan tydlig tendens. Fosforhalterna i Malmsjöns utlopp har minskat medan halterna i Kagghamraåns mynning har en svagt minskande tendens.

Uppdaterad: 2021-10-12
Kontakt: