Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.1.4.1

Fosforkoncentration

Totalfosfor analyseras för att få ett mått på graden av övergödning. Halterna avser årsmedianvärde.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalt, rullande treårsmedelvärde.

Datakälla: Botkyrka kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.

Kommentar

Hittills under 2000-talet har fosforhalterna i Tumbaån och Malmsjöns utlopp minskat medan fosforhalterna i Kagghamraåns mynning ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Uppdaterad: 2021-04-29
Kontakt: