Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.4.2.25

Segersjön

Segersjön är en liten och grund sjö nordöst om sjön Uttran, som omges av villabebyggelse och parkmark. Den får vatten från omgivande mark, bl.a. som dagvatten, och avvattnas till Utterkalven via ett dike. Den används som badsjö och har tidigare påverkats av returspolvatten från Segersjö vattentäkt, som numera är en reservvattentäkt. Sjön har problem med höga närsalthalter, syrebrist, mycket bottenvegetation och under stränga vintrar; fiskdöd. Under hösten 2019 installerade därför kommunen luftpumpar i sjön, för att minska risken för fiskdöd p.g.a. syrebrist.

Uppdaterad: 2022-02-11