Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.2

Kemisk status i sjöar

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen hos sjöar som är större än 1 km2. I Botkyrka gäller detta nio sjöar. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är förekomsten av miljöskadliga ämnen i sjöarna som analyseras och bedöms.

Andel av de klassade sjöarna som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
33 % (2020).
Utgångsvärde:
83 % (2009).

Kommentar

Sex av nio statusklassade sjöar i Botkyrka uppnår inte god kemisk status år 2020: Mälaren (Rödstensfjärden), Albysjön, Aspen, Bornsjön, Tullingesjön samt Uttran. Samtliga sex sjöar har förhöjda halter av PFOS som tidigare bland annat användes i släckmedel för att bekämpa bränder. Mälaren har även förhöjda halter av tributyltenn (TBT) som man förr använde i båtbottenfärger. De tre statusklassade sjöar som uppnår god kemisk status är Lilla Skogssjön, Stora Skogssjön och Grindsjön.

Ingen av de svenska vattenförekomsterna bedöms klara kriterierna för god status med avseende på kvicksilver och bromerad difenyleter. Dessa båda föroreningar är undantagna från ovanstående klassning.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: