Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.1

Ekologisk status i sjöar

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i sjöar som är större än cirka 1 km2. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Det är framför allt sjöarnas biologiska egenskaper samt surhet och innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de statusklassade sjöarna i Botkyrka (totalt 9 sjöar) som uppnår god ekologisk status.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se/
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
56 % (2020).

Kommentar

År 2020 klarar fem av nio sjöar god ekologisk status: Albysjön, Bornsjön, Grindsjön, Lilla Skogssjön och Rödstensfjärden (Mälaren). Tre sjöar är klassade till måttlig ekologisk status: Aspen, Stora Skogssjön och Tullingesjön. Uttran är klassad till otillfredsställande ekologisk status.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: