Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.2.2.1

Ekologisk status

Länsstyrelsen klassificerar ekologisk status eller potential samt kemisk status för ytvattenförekomster i syfte att avgöra vilka miljökvalitetsnormer (MKN) som ska fastställas. Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av biologiska kvalitetsfaktorer (ex. fisk, växtplankton, bottenfauna), fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer (ex. fosforhalt, siktdjup samt särskilt förorenande ämnen (SFÄ) såsom zink) samt hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (fysiska förhållanden i vattnet och närmiljön). Kvalitetsfaktorerna som ingår i klassningen av ekologisk status skiljer sig dock något mellan sjöar, vattendrag och kustvatten.

Länsstyrelsens klassning av ekologisk status.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Aspen

2019

Måttlig

Datakälla: Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Uppdaterad: 2021-10-12