Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.3.6

Kemisk status i kustvatten

Vattenmyndigheten klassar den kemiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Det finns gränsvärden för 33 prioriterade ämnen samt 8 övriga förorenande ämnen. Dessa gränsvärden använder Vattenmyndigheten som underlag när den klassificerar kustvattnens för kemisk status.

Andel av de klassade kustvattnen som uppnår god kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Datakälla: VISS (Vatteninformationssystem Sverige) http://www.viss.lansstyrelsen.se/
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2009.
Senaste värdet:
100 % (2020).
Utgångsvärde:
100 % (2009).

Kommentar

År 2020 har alla kustvatten i kommunen klassats som god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). Kommunen har fyra kustvatten Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden. Inget av kustvattnen uppnår god kemisk status för kvicksilver och bromerad difenyleter. Dessa båda miljögifter bedöms överskrida god kemisk status i samtliga svenska vattenförekomster till följd av atmosfäriskt nedfall.

Uppdaterad: 2021-04-29