Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.3.1

Ekologisk status i kustvatten

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för kust och hav. Det är framför allt kustvattnens biologiska egenskaper samt innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade kustvattnen (fjärdarna) i Botkyrka, totalt fyra stycken, som uppnår god ekologisk status. Kustvattnen är Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Rad-id Ekologisk status i kustvatten Senaste värdet (%) Datum

0

Måttlig ekologisk status

 100

2020

1

Otillfredsställande ekologisk status

 0,00

2020

2

Dålig ekologisk status

 0,00

2020

3

God ekologisk status

 0,00

2020

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se

Kommentar

Ingen av fjärdarna klarar idag kriterierna för god ekologisk status. Himmerfjärden, Kaggfjärden och Hallsfjärden och Näslandsfjärden klassas samtliga till måttlig ekologisk status.

Uppdaterad: 2021-10-12
Kontakt: