Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator SE.4.3.1

Ekologisk status i kustvatten

Vattenmyndigheten klassar den ekologiska statusen i kustvatten. Klassningen görs enligt Vattenförvaltningsförordningen och med stöd av Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för kust och hav. Det är framför allt kustvattnens biologiska egenskaper samt innehåll av näringsämnen som bedöms.

Procentuell andel av de klassade kustvattnen (fjärdarna) i Botkyrka, totalt fyra stycken, som uppnår god ekologisk status. Kustvattnen är Kaggfjärden, Himmerfjärden, Näslandsfjärden och Hallsfjärden.

Datakälla: Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen http://www.viss.lst.se
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
0,00 % (2020).

Kommentar

Ingen av fjärdarna klarar idag kriterierna för god ekologisk status. Himmerfjärden, Kaggfjärden och Hallsfjärden och Näslandsfjärden klassas samtliga till måttlig ekologisk status.

Uppdaterad: 2021-08-27
Kontakt: