Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Delområde SE.2.1

Partiklar

Partikelhalter i utomhusluft

Partiklar bildas vid ofullständig förbränning samt vid slitage av däck, bromsar och körbana. Betydelsefulla källor i regionen är därför vägtrafik, men också energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart. Exponering för höga partikelhalter kan ge upphov till sjukdomar i luftvägar och lungor, försämrad lungfunktion och försvårad astma. Höga halter ökar också dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.

Halten av partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer, PM10, mättes mellan 2008 - 2012 i Alby. Mätningarna har nu upphört då de visade att miljökvalitetsnormen klarades.

Med PM10-halten menar man massan av partiklar med diameter mindre än 10 µm (mikrometer) per kubikmeter luft. Det finns också miljökvalitetsnormer för finare partiklar, PM2,5, som är mindre än 2,5 µm. Enligt Luftvårdsförbundets beräkningar klaras miljökvalitetsnormen för PM2,5 i hela kommunen.