Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator IA.7.3.1

PFOS-halter i ytvattnet

Spridning av PFOS via ytvatten har skett till området sydost om flygflottljen, via vattendragen Bysjöpölen, Bysjön, Getaren, Norrga Kvarn, Kagghamraån och sedan ut i Kaggfjärden. Halterna västerut i sjöarna Malmsjön och Brosjön samt österut i sjöarna Kvarnsjön, Hacksjön, Stora- och Lilla Skogssjön är mycket låga eller normala för området. Högre halter har också uppmätts i Korsdiket vid Himmelsboda, varför PFOS kan spridas mot Tumbaån och Tullingesjön.

Grundvattnet flödar i nordlig riktning, och har kontaminerat grundvattnet i södra Tullinge. Av detta skäl är även vattenverket i Tullinge stängt.

Provtagningar på PFOS i fisk från Bysjön och Getaren visar på förhöjda halter. Fisken från sjöarna bör inte ätas restriktionslöst, utan istället bör särskilt känsliga grupper i befolkningen iaktta viss försiktighet.

Mätningar på halter av PFOS i vattendrag kring Riksten.

Datakälla: PFOS Tullinge grundvattentäkt - Nulägesanalys
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Senaste värdet:
647,49 ng/l (2012).
Uppdaterad: 2021-08-27