Gå till sidinnehåll

BotkyrkaMiljöbarometern

Indikator IA.7.3.2

PFOS-halter i grundvattnet

Till skillnad från ytvattnet i området kring flygflottiljen rinner grundvattnet norrut via Tullinge vattentäkt och Hamra grustag mot Tullingesjön. Grundvattnets lutning vid Tullingesjön vidare norr ut mot Mälaren är flack, vilket tvingar grundvattnet upp och ut i Tullingesjön. Risken att PFOS sprids vidare norr ut till Albysjön har bedömts som mindre sannolik.

Gränsvärden för PFOS halter i dricksvatten fastslår att 100 ng/l är en försiktighetsgräns och 300 ng/l är ett riktvärde. Endast provet som togs norr om vattentäkten uppvisade grundvatten med en totalhalt av PFC-ämnen mindre än 100 ng/l. PFOS-halterna är således för höga för att vattnet skall kunna användas i dricksvattenproduktion. Eftersom Tullinge vattenverk tar sitt källvatten från grundvattnet har man beslutat att stänga det tills vidare.

Den troligaste källan till PFOS-halterna i grundvattnet norr om Bysjön antas vara läckage av förorenat ytvatten från Bysjön via hydraulisk kontakt mellan sjön och det underliggande grundvattenmagasinet.

Mätningar av PFOS-halter i grundvattnet norr om flygfottiljen.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Status:
Tillståndet är ganska bra Tillståndet är ganska bra.
Uppdaterad: 2021-08-27